دخالت زنان در سیاست

وظیفۀ زنها هم دخالت در سیاست است ‏
خانم ها باید در تمام مراحل شرکت داشته باشند‏
بر خانم ها تکلیف است‏
حضور خانم ها در مجلس لازم است ‏
همه آزادی داشتند‏
زنان جلوتر از مردان هستند‏