چند همسری

یک همسر انتخاب کردند‏
از این افراد نفرت داشتند‏
دیگر به خانۀ آن استاد نرفتند‏
یکی زیاد و نصف آن کم است ‏