جایگاه دختر

دعا کنید دختر باشد‏
چیزی که مهم است دختر است‏
جوانها را باید رعایت کرد‏
دختر خیلی خوب است‏