مظهر تجلی صفات خداوند

با چشم اشاره کردند‏
در آن حال استثنایی، ذکر می گفتند‏
پس از عمل، زیر لب ذکر می گفتند‏
آنچه خوبان ھمه داشتند
ایشان همینجوری تشریف آورد؟‏
نگاهشان پر محبت بود‏
حتی از پدرم انتظار نداشتم‏
هرچه دوست دارند برایشان ببرید‏
عبای تمیزی که بمن دادند‏
به ما دلداری دادند‏
هر فردی را مجذوب خود می کردند‏
روحانیت خاصی داشتند‏
جذابیت سیمای نورانی امام‏
علاقه مندی دانشجویان فرانسوی به امام‏