اراده قوی

من ھم کار خودم را می کنم
نظم روزانه
نظم حتی در زندان
نماز شب
موظف هستم جلسه را برگزار کنم‏
به شاه هشدار دادند‏
اگر یک قطره خون اباعبدالله در من باشد‏
مقدس ها بیچاره مان می کنند‏
‏‏شوخی نمی کنم جدی می گویم‏
انسانها را دریابید‏
این روحانیون کیستند؟‏
بعد از نماز صبح به منزل می رفتیم‏
حالا خود شاه به میدان آمده‏
ابداً نمی پذیرفتند
با نگاه خود حرف می زد‏
اگر می خواهید با من دیدار دوم داشته باشید‏