عزم راسخ

نظم حتی در زندان
اطمینان، آرامش و قدرت در نگاه امام‏
همه جز امام نگران بودند‏
نماز شب خود را خیلی آرام خواندند‏
امام کاملاً عادی بودند‏
آرامش امام به همه آرامش بخشید‏
هر کسی می توانست خودش را به امام برساند
در مدرسه باز هست یا نه؟‏
به هیچ وجه مدرسه را ترک نمی کنم‏
احتیاج به این کار نیست‏
اینجا جای امنی است‏
خبر بمباران محل اقامت رسید‏
مطمئن باشید من طوری نخواهم شد‏
احتیاجی نیست‏