وضو گرفتن

نظم در ھمه حالات
این باقیمانده آب واجبات وضو بود‏
بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد‏
در فاصله وضو شیر آب را می بندند‏
نمی گذاشتند شیر آب باز باشد‏
لامپهای اضافی را خاموش کنید‏
چند اشکال در وضوی شما هست‏
اسباب زحمت شدم ‏
چند اشکال در وضوی شما هست‏