کتابخوانی

سخت به فکر سلامتی خود بودند‏
اکثر داستانهای معروف را خوانده اند‏
مطالعه را دوست دارند‏
تنوع در مطالعه‏
گاهی ده دقیقه امام را می دیدم‏
بعد از نماز دیگر نمی خوابند‏
توی کتابها دیده نمی شدند
یکسره مشغول مطالعه بودند
سفارش به مطالعه پرتوی از قرآن‏