نکته سنجی

کدام درخت قشنگ تر است؟‏
تیغ دست علی را اذیت نکند‏
به زیبایی عشق می ورزیدند‏
پژمرده شده ام و دارم می روم‏
خودکار در چشمتان نرود‏
دریافتند علی مریض است‏
چرا با ما قهر کرده اند؟‏
درد تو از چیست؟‏
رعایت همسایگان‏
غذای خودتان کدام است؟‏
آمدم کمکتان کنم‏
شب خوابم نبرد‏
اسوۀ مهربانی‏
شب تولد حضرت مسیح در پاریس‏
در پاریس سراغ همسایگان را می گرفتند‏
دلم برای چمران تنگ شده است‏
توجه به مسایل کوچک‏
ربابه زحمتت زیاد شده‏
باید تمام اتاق را دست بکشی‏
امام خیلی بچه دوست بودند‏
از شما می خواهم از من بگذرید‏
امشب اینجا نمانید‏
آنچه باید بشود می شود‏
آرامش خاص خودشان را داشتند‏
روزنامه چه شد؟‏
با تاکسی به مسجد اعظم می آمدند‏
اغتنام فرصتها‏
می توانی خبر یک دقیقه ای تعریف کنی؟‏
با ذکاوت تر از امام ندیده ام‏
حل یک معمای پیچیده ریاضی‏
فوق العاده حاضرجواب بودند‏
می فهمم چی می خواهی بگویی‏
آمده بود ما را با هم تطبیق کند‏
با هوشیاری امام توطئه شاه خنثی شد
حرفهای مرا کم و زیاد می کنند‏
ما جای خلوتی نداریم‏
وای به وقتی که پولی گرفته شود‏
فهمیدم مصطفی را گرفته اند‏
سماوری را کنار خود قرار دادند‏
می خواستید نشان بدهید چنین جایی هست‏
نمی خواستید بین جمعیت باشم‏
اجازه سوءِ استفاده نمی دادند‏
ما بیش از این تفنگ داریم‏
مقصود آنها از امام من نیستم‏
گم شده من کجاست؟‏
آیا شما را می گذارند‏
چیزی که ایشان می پوشد چیه؟‏
مهدی هاشمی دروغ می گوید‏
چین نرو!‏
نامه را برگردان‏
لفظ مفتی ها را حذف کنند‏
اگر من تایید کنم‏
شما نزدیک من نشوید‏
شما هم باز نکنید‏
شما خیالتان راحت باشد‏
این روزنامه ها ایرانی است؟‏
کفشها را از سر راه جمع کنید‏
من خاطرم جمع نیست‏
به این استفتا جواب نمی دهم‏
من اهل این کارها نیستم‏
نمی توانم امضا کنم‏
آیا ایشان مسلمانند؟‏
چون مسیحی هستند اسم روح الله را ننوشتم‏
انگشتر طلا را دربیاورید‏
پدر دختر راضی است؟‏
دیۀ او را بپرداز
تنها مفسدین را اعدام کنید‏
شکنجه گر باید قصاص شود‏
عده ای بی گناه دستگیر می شوند‏
اعتصاب غذا صحیح نیست‏
به این آقا بگویید بلند شود‏
از من تعریف نشود‏
چرا در منزل من مرا هتک می کنید؟
ما انقلاب کرده ایم که فصوص درس بدهیم!‏
راضی نیستم‏
غیبت نکنید‏
دقت کنید تبعیض نباشد‏
راجع به این موضوع چیزی نگو‏