نماز جماعت

حاضر نیستم حتی برای یک نفر مزاحمت داشته باشم‏
مسجد متروکه ای انتخاب کردند ‏
این مسجد را باید احیا کرد ‏
اقامۀ نماز در حد کفایت بر واجب‏