حادثه هفتم تیر

بهشتی مظلوم زیست‏
تقارب آجال شده است‏
رادیو را بگذارید سر جای خود‏
امام همه ما را آرام کردند‏
کابینه را تکمیل کنید‏
برای ما قصه ای بیان کردند‏
به ما دلداری دادند‏
خداوند اجلها را نزدیک کرد‏
امام تسلط بر خود داشتند‏