خروج از انقلاب

امام نسبت به آنها التماس می کردند‏
مهدی هاشمی دروغ می گوید‏
داخل این حوض باید چیزی باشد‏
راجع به این موضوع چیزی نگو‏