گروگان آمریکایی

ترحم نسبت به گروگان بیمار‏
دولت تسلیم مجلس باشد‏