متانت

با آرامش نگاه می کردند‏
در وجود امام ترس نبود‏
آرامش روحی در بمباران تهران‏
آرامش امام در بمبارانهای جزیره خارک‏
متانت ایشان زبانزد بود‏
کمال جذبه های انسانی‏
روحانیت خاصی داشتند‏
جذابیت سیمای نورانی امام‏
اگر مطلبی شنیدید متین باشید‏
شما امر نفرمودید‏
همیشه متبسم بودند‏
هیچ عکس العملی نشان ندادند‏
حالا چرا داد می کشید؟‏