دانشجویان پیرو خط امام

چیزی که ایشان می پوشد چیه؟‏