برخورد با مجرمین

نباید آلبومش را ببینید‏
دستهای اینها را باز کنید‏
نکند به اینها ظلم شود‏
اگر احمد حکمش مرگ باشد‏