خانواده شهدا

با همین ماشین می رویم‏
با همین ماشین می رویم‏
با همین ماشین می رویم‏
این مسجد را باید احیا کرد‏
این مسجد را باید احیا کرد‏
وقتی آمدند روی زمین نشستند‏
بگذارید بیایند‏
نمی توان به آن دولت گفت‏
حمله به دولت عراق‏
نمی شود عکس بگیرید‏
کی تفاهم کرده؟‏
آخر اینها شعار است که می خوانند؟!‏
در کربلا روزی دو مرتبه حرم می رفتند‏
در ایام ویژه به کربلا می رفتند‏
صبح و شب حرم می رفتند‏
هفت زیارت را مقید بودند‏
می خواهم به حرم مشرف بشوم‏
ماشین بیاورید برویم زیارت‏
زیارت رجبیه را بخوانید‏
سراغ ندارم مراجع دیگر هر روز حرم بودند‏
هر روز به حرم حضرت معصومه می رفتند‏
تا صدای یا حسین بلند می شود‏
تا نام علی اکبر را بردم‏
دستمالشان را درآوردند‏
رنگ صورت امام تغییر پیدا کرد‏
در مجالس روضۀ قم شرکت می کردند‏
سالی پنج روز روضه داشتند‏
بیش از همه گریان می شدند‏
در دستجات سینه زنی شرکت می کردند‏
به عمامه شان گِل می زدند‏
برای شما دعا می کنم‏
اراده کردم دست او را ببوسم‏
با تلخی از حادثه یاد کردند‏
به شدت متاثر شدند‏
وقتی که نامه را خواندند متاثر شدند‏
اینها به گردن ما خیلی حق دارند‏
برای آن نامه که نوشتم چه کردید؟‏
دستور دادند حقوقی معین شود‏
انگیزۀ تاسیس بنیاد 15 خرداد‏
تا این مادر شهید را نیاورید‏
مگر من چه کسی هستم؟‏
شب به منازل شهدا می رفتند‏
بگذارید راحت باشند‏
تا صدا را شنیدند حرکت کردند‏
آیا همین قدر کفایت می کند؟‏
تا گفتم خانوادۀ شهید است بلند شدند‏
به اینها رسیدگی کنید‏
از خانوادۀ شهدا باشند‏
غالباً از خانوادۀ شهدا بودند ‏
برای آنها متاثر هستم ‏
سلام مرا به خانواده های شهدا برسانید‏
شرکت در مراسم شهدا‏
بلافاصله برخاستند‏
هدیه را به خود آنان می دادند‏
گاهی پولی هم اضافه می کردند‏
به خودش بخشیدم ‏
مضایقه نکنید‏
شخصاً پیگیری می کردند‏
هر پانزده روز یک بار مانعی ندارد‏
عشق به بچه های شهدا‏
به فرزندان شهدا انعام می دادند‏
بچه های شهدا را می بوسیدند‏
یک هدیه ای به اینها داده شود‏
کودک شهید را بغل کردند‏
شما دعا کنید‏
خدا کند اینطور باشد که می گویید‏
بالاتر از مکه رفته است ‏
قیافۀ ایشان متغیر شد‏
با دیدن عکس شهدا ناراحت می شدند‏
بلافاصله اشک امام جاری شد‏
امید است راهشان را برویم‏
شما باید به من تسلیت بگویید‏
از قشر محروم باشند‏
از کشتن مگس خودداری می کرد‏
می خواستم دستش را ببوسم
ناگهان قیافه امام متغیر شد‏
برای دو شهید خیلی گریه کردند‏
فرقی بین اینها نیست‏