منافقین

به احسن وجه اداره شوند
این لطف الهی بود‏
مرا از ستایش کشتگان نهی می کردند‏
اصول دین خود را بنویسید‏
منافقین شما را بازی داده اند‏
کتابهای اینها انحراف دارد‏
گزارشات همه را می شنیدند‏
گزارشات همه را می شنیدند‏
در مقابل فشار تسلیم نشدند‏
مصلحت نمی بینم دخالت کنم‏
مثل اینکه فلانی مامور است‏
این حرف خلاف شرع است‏
اسناد را به هیچ مقامی تحویل ندهید
از سقوط ایشان جلوگیری کنید‏
بین اینها التیام ایجاد کنید‏
این را از مغزت بیرون کن‏
به درک که در خطر باشند‏
مردم به اسلام رای دادند‏
دستور می دهم اینجا شما را زندانی کنند‏
داخل این حوض باید چیزی باشد‏
من شخصاً دخالت نمی کنم‏
شب ها برای شیخ علی دعا می کنم‏
برای او دعا می کردم‏