انجمن حجتیه و ولایتی‌ها

این آقا منحرف است‏
حواستان را جمع کنید‏
به مدارس انجمن حجتیه وجوهات نمی دادند‏
تعطیل غیر از انحلال است‏
بقیه حرفهایتان را با احمد بزنید‏
عرفات دست کمی از بگین ندارد‏