امام علی (ع)

ظلم است تشنه بخوابد‏
شما چی می فرمایید؟‏
اول کسی که صورت دارایی خود را داد