امام صادق (ع)

می گویم ملت تکه تکه تان کنند‏
فوراً در منزل را باز کنید‏
امام در منزل را باز کردند‏
من باید به فیضیّه بروم‏
شما چرا این جور می کنید؟‏
چرا وحشیگری می کنید؟‏
چرا وحشیگری می کنید؟‏
حاضر نمی شدند کسی از ایشان محافظت کند‏
بروید بیرون من می آیم‏
بنده هم سرباز اسلام هستم‏
کاری نکن بگویم بیرونت کنند‏
با جیپ روباز می آیم‏
ناراحت نباشید من با شما هستم‏
از صدور اعلامیه ترسی نداشتند‏
شما از یهودیان هم بدتر کردید‏
دولت ایران غلط کرد شما هم غلط کردید‏
ما از کسی باکی نداریم‏
در نوفل لوشاتو تنها قدم می زدند‏
همه بدون بازدید بدنی به ملاقات من بیایند‏
امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند‏
فقط به قدرت خدا توجه داشتند‏
مساله ای نیست‏
ناو امریکا را هدف قرار می دادم‏
کسی خودش را زحمت ندهد‏
بگذارید بیایند‏
نمی توان به آن دولت گفت‏
حمله به دولت عراق‏
نمی شود عکس بگیرید‏
کی تفاهم کرده؟‏
آخر اینها شعار است که می خوانند؟!‏
در کربلا روزی دو مرتبه حرم می رفتند‏
در ایام ویژه به کربلا می رفتند‏
صبح و شب حرم می رفتند‏
هفت زیارت را مقید بودند‏
می خواهم به حرم مشرف بشوم‏
ماشین بیاورید برویم زیارت‏
زیارت رجبیه را بخوانید‏
سراغ ندارم مراجع دیگر هر روز حرم بودند‏
هر روز به حرم حضرت معصومه می رفتند‏
تا صدای یا حسین بلند می شود‏
تا نام علی اکبر را بردم‏
دستمالشان را درآوردند‏
رنگ صورت امام تغییر پیدا کرد‏
در مجالس روضۀ قم شرکت می کردند‏
سالی پنج روز روضه داشتند‏
بیش از همه گریان می شدند‏
در دستجات سینه زنی شرکت می کردند‏
به عمامه شان گِل می زدند‏