امر به معروف و نهی از منکر

متوجه این مساله نیستید‏
تذّکر زبانی نمی دادند‏
بچه باید همین طور باشد‏
نماز خوانده ای؟‏
بگویید این کارگر بخرد‏
اینطور نخندید‏
می دانید غیبت چقدر حرام است‏
این غیبت است‏
کسی جرات غیبت نداشت‏
شما نباید آبرویش را ببرید‏
حتی به شوخی دروغ نگویید‏
حلال کن‏
تو هم مثل دیگران در صف بایست‏
نان همه اینطور سفارشی است؟‏
به پسرت بگو اینکار را نکند‏
منزل من و اسراف؟‏
حاجی خیلی از آب استفاده می کنی‏
در این کاغذ کوچک هم می توانستید بنویسید‏
لیوان را تا حدی که می خورید پر کنید‏
روی کاغذ باطله می نوشتی‏
از تلفنهای دفتر استفاده شخصی نکنید
چراغ را خاموش کنید‏
چرا چراغ را روشن گذاشتید؟‏
چرا دیشب چراغ روشن بود؟‏
این دستمال هنوز جای مصرف دارد‏
این چه برخوردی است؟‏
دلیلی ندارد اسراف شود‏
نباید اسراف باشد‏
چرا روغن زیاد مصرف کرده اید‏
لازم نیست لامپ بزنید‏
راضی نیستم برای من صلوات بفرستید‏
مگر می خواهند کوروش را وارد ایران کنند؟‏
شیطان از همین جا سراغ آدم می آید‏
برای من تشریفات نگذارید‏
همیشه کفشهایشان را دستمال می کشیدند‏
چقدر نامرتبی
با دیدن فعل حرام بدن امام لرزش پیدا می کند‏
من اهل این کارها نیستم‏
چند اشکال در وضوی شما هست‏
انگشتر طلا را دربیاورید‏
به این آقا بگویید بلند شود‏
چند اشکال در وضوی شما هست‏
جایی برای غیبت نبود‏
بلند می شدند می رفتند‏
به شرطی که غیبت نشود‏
هیچکس نمی تواند ادعا کند‏
غیبت امر حرامی است‏
مطلقاً غیبت نمی کردند‏
راضی نیستم‏
گناه بی مزه ای است‏
از کسی حرف نزنید‏
حاضر نیستم بشنوم‏
کسی نمی توانست غیبت بکند‏
یک غیبت نشنیدم‏
حتی شبهه غیبت نشنیدم‏
چرا مواظب زبانمان نیستیم؟‏
حرف احدی زده نشود‏
حرف دیگران را نزنید‏
در بیرونی من غیبت نکنید‏
این غیبت است‏
غیبت نکنید‏
فضای اینجا الان حرام است‏
نباید آبرویش را ببرید‏
از کودکی حق غیبت نداشتیم‏
خانمها از خودشان صحبت کنند‏
بارها می فرمودند‏
مگر خودتان حرف ندارید؟‏
اجازۀ صحبت ندادند‏
به شدت برآشفته می شدند‏
در مجالس غیبت شرکت نکنید‏
حاضر نیستم بشنوم‏