اصلاحات ارضی

طوری نباشد که گرفتار شوید‏
شیرینی لازم نیست‏