مهدی بازرگان

نمی گذارم دست اینها بند شود‏
مقاصد ملی گراها را از همان ابتدا می شناختند‏
دروغ می گوید‏
به حرف بازرگان گوش نکن‏
هیچگاه امام را اینقدر ناراحت ندیده بودم‏
استعفای بازرگان را بلافاصله پذیرفتند‏
اگر آمد آنجا یقهٔ او را بگیر‏
ما خودمان مستقیماً اعلام می کنیم‏
به احسن وجه اداره شوند
این لطف الهی بود‏
مرا از ستایش کشتگان نهی می کردند‏
اصول دین خود را بنویسید‏