سپاه پاسداران

تهیه کنندگان را تشویق کردند‏
زیارت امام رضا آرزوی من است‏
قبل از زیارت عاشورا بیاورید‏
به نماز می ایستادیم‏
قبل از وقت نماز حاضر بودند‏
حضورشان ترک نمی شد‏
نماز جماعت امام ترک نمی شد‏
مرتب شرکت می کردند‏
در نماز جمعه شرکت می کردند‏
به سپاه کاری نداشته باش‏
به بنی صدر رای ندادند‏
فرماندهان ارتش را بخواهید‏
مواظب مهدی هاشمی باشید‏
بگویید با من هیچ ارتباطی ندارد‏
می خواهید از یک قاتل حمایت کنید‏
شما به وظیفه خود عمل کنید‏
مساله اسلام است‏
فریب نخورید دروغ می گوید‏
او مجرم است باید مجازات شود‏
اگر او هم خلاف کرده دستگیر شود‏
نوشتن مقالات ادامه پیدا کند‏
این آقا منحرف است‏
حواستان را جمع کنید‏
به مدارس انجمن حجتیه وجوهات نمی دادند‏
تعطیل غیر از انحلال است‏
بقیه حرفهایتان را با احمد بزنید‏
عرفات دست کمی از بگین ندارد‏
ارتش و سپاه را حفظ کنید‏
شما قلب پاکی دارید‏
ساعت 2 نیمه شب ملاقات کردند‏
خیلی از شهادت پاسداران متاثر شدند‏
با هفته ای یک ملاقات موافقت کردند
در اربعین شهدا شرکت کردند‏
خیلی متاثر شدند‏