بیست و دوم بهمن 1357

با هیچ شب دیگر فرق نکرد‏
حتی بر تخت بیمارستان‏
نماز شب در کودتا‏
دیدنی است نه گفتنی‏
زار زار گریه می کردند‏
قدر بدان‏
سر وقت بیدار می شدند‏