محمد مصدق

مقاصد ملی گراها را از همان ابتدا می شناختند‏
دروغ می گوید‏
به حرف بازرگان گوش نکن‏
هیچگاه امام را اینقدر ناراحت ندیده بودم‏