مقاومت

چنین چیزی را نمی پذیرم‏
هر کجا فرشم را پهن کنم منزلم است‏
از عراق خارج می شوم‏
به نجف و کربلا نچسبیده ام‏
به رغم خستگی و سرگردانی آرام بودند‏
اگر کسی منزل من نیاید بیرون نمی روم‏
اینها را راه نمی دهم‏
به سختی بعثی ها را می پذیرفتند‏
استاندار را در مجلس عمومی پذیرفتند‏
حتی یک بار از رئیس جمهور عراق تشکر نکردند‏
دیگر اینجا نیائید‏
اگر مصطفی را بکشند درخواستی نمی کنم‏
تنها کسی که به هیات عراق اعتنا نکرد‏
با هموطنانم بیرون می روم‏
اگر ویزا ندهند‏
اگر بتوانم اسمش را دولت بگذارم‏
باید مثل بقیه بر سر ما بلا بیاید‏
تقیّد به مقررات دولت اسلامی‏
چه وقت بیایند؟‏
حتی اگر استالین روی کار باشد‏
چرا به شکل قاچاق آمدید!‏
حذف مقررات را خلاف شرع می دانند‏
از روی چمن عبور نمی کردند‏
از این گوشت نمی خورم‏د‏
ایشان نمی تواند رییس جمهور شود‏
اگر قانونش این است نیاورید‏
قانون داخل خانه را رعایت می کنند‏
مجاز نیستید
چرا می خواهید داروی مرا تغییر بدهید؟‏
همان مقدار که دکتر توصیه کرده مصرف شود‏
برای نماز برخاستم‏