خدمت به مردم

مرگ یا شهادت فرزندم مساله ای نیست‏
اگر یک روز دیدم‏
این وظیفه ماست‏
ملاک اسلام است‏
خرج انتخابات نکنید‏
باید صورت اسلامی انقلاب ادامه یابد‏
کلمه انقلاب اسلامی را ذکر کنید‏
تکلیفتان این است به انقلاب بچسبید‏
اسلام را در خطر می بینم‏
می نشینم تا کار تمام بشود‏
تزلزلی بخود راه ندهید‏
مساله اسلام است‏
احساس غربت نمی کنم‏
در قبال مردم ایران تعهد دارم‏
قرآن اهدائی صدام را رد کردند‏
چنین چیزی را نمی پذیرم‏
هر کجا فرشم را پهن کنم منزلم است‏
از عراق خارج می شوم‏
به نجف و کربلا نچسبیده ام‏
به رغم خستگی و سرگردانی آرام بودند‏
اگر کسی منزل من نیاید بیرون نمی روم‏
اینها را راه نمی دهم‏
به سختی بعثی ها را می پذیرفتند‏
استاندار را در مجلس عمومی پذیرفتند‏
حتی یک بار از رئیس جمهور عراق تشکر نکردند‏
دیگر اینجا نیائید‏
اگر مصطفی را بکشند درخواستی نمی کنم‏
تنها کسی که به هیات عراق اعتنا نکرد‏
با هموطنانم بیرون می روم‏
اگر ویزا ندهند‏
اگر بتوانم اسمش را دولت بگذارم‏
سعی کنید مطالعه داشته باشید‏
همه برای خودشان دکان باز می کنند‏
روحانیت از بین نمی رود‏
باید مردم را بیشتر آشنا کرد‏
چرا به من می گویید؟‏
در زمان امام زمان هم، مفاسد هست!‏
ملت را با خود داشته باشید‏
دشمنان دو چیز را نشناخته اند ‏
مردم جلوتر از ما هستند ‏
باید مدد از جای دیگر برسد‏
وقت آن است که به مردم خدمت کنی‏
پس اینها کجا هستند؟‏
فوراً تحقیق کنید‏
با کمال احترام برخورد می کردند‏
بلند شدند و به کوچه رفتند‏
خوشحالی امام از کار سواد آموزی‏
به خود کشاورزان منتقل شود‏
کسی مراجعه کرده مانع او شده اید‏
آنچه مرا دلخوش می کند‏
در زندان هم به فکر محرومین بودند ‏
من با این مردم کار دارم ‏
حالشان خیلی منقلب شد‏
زمین ها را بین فقرا تقسیم کنید‏
باید ثروت شاه را به خانه تبدیل کنید‏
با دیدن صحنه های فقر گریه می کردند‏
مقدار قابل توجهی کمک کردند‏
هرچه در توان دارید‏
به سخنان پابرهنه ها گوش کنید‏
به فکر مردم محروم کردستان بودند‏
درآمد یک روز نفت را به استانهای محروم بدهند‏
همیشه به فکر مستضعفین بودند‏
حرف شما را قبول دارم ‏
مردم را نرنجانید‏
اگر لازم بود بری ء الذمه می کردند‏
دو سوم مبالغ را در محل مصرف کنید‏
به افراد نیازمند بدهید ‏
به افراد مستحق هدیه می کردند‏
شرمندۀ مردم مستضعف هستم ‏
قصد قربت کن
درس خواندن برای خدمت به اسلام است‏
یک بار هم امام را بیکار ندیدم‏
اگر بناست کسی دست از کار بکشد‏
اگر همۀ عالم را بگردید‏
امیدوارم در من اثر نکند ‏
اگر بتوانند به هر دو کمک می کنند‏
برای من شما و عَلَم فرقی ندارید‏