وهابیت

نخواسته اند نام خود را ذکر کنند‏
تخریب بقیع فقط توسط حکومت نبوده است‏