امنیت

خداحافظ من است‏
خداوند با ماست‏
هیچ چیز جز خدا نمی دیدند‏
رضای الهی در درجۀ اول بود‏
برای انقلاب دعا کنید‏
بگویید ختم امّن یجیب بگیرند‏
دایماً به یاد خدا بودند‏