مطبوعات و رسانه‌ها

مطبوعات به تفرقه دامن نزنند‏
اهل هنر تشویق شوند‏
استفاده از رادیو‏