حجاب

حجاب اسلامی باید رعایت شود ‏
نهی نمی کردند‏
حجاب شما اسلامی است
چادر برای زن بهتر است ‏
روی رنگ نظر نداشتند‏
به همان وضع اول بمانید‏
در مورد رنگ لباس نظر خاصی نداشتند‏
هر رنگی که می خواهد بپوشد ‏
در رنگ قیدی ندارم ‏
باید جدّی صحبت کرد‏
چرا نمی گوییم بی حجابها با حجاب شده اند ‏
تفاوتی با خواهرتان ندارید‏
اگر دستمان بیرون می آمد‏
پرده را بکش‏
نامحرم داخل اتاق هست‏