امید

چرا به من می گویید؟‏
از مردم بخواه دعا کنند‏
حالا چرا نمی نشینی؟‏
آثار هیجان در صدای امام دیده نمی شد‏
کوه صلابت بودند‏
آرامش در مسیر عراق به فرانسه‏
دیگه چی؟‏
موقع پیروزی انقلاب هیجان زده نشدند‏
اطمینان، آرامش و قدرت در نگاه امام‏
آیا به ما شلیک خواهد شد؟‏
نماز شب خود را خیلی آرام خواندند‏
در خارج باید بنشینند وافور بکشند‏
امام همه ما را آرام کردند‏
کابینه را تکمیل کنید‏
ما پیروز می شویم‏
با اطمینان به مشکلات ما گوش می دادند‏
مطمئن باشید پیروزید‏