امام خمینی و خبرنگارها

اجازه سوءِ استفاده نمی دادند‏