نظم در کلام امام خمینی

الان چه ساعتی از روز است
نظم روزانه در زندگی امام
نمونه کامل یک رفتار
نظم امام در منزل
تنظیم اوقات زندگی
تنظیم اوقات زندگی
تنظیم اوقات زندگی
گفته بودم ساعت ھشت بیایید
تعجیل کنید
ھمان طور که حدس زده بودیم
تعجیل کنید
برنامه منظم ھفتگی امام
اگر قراری داشتند عدول نمی کردند
ھر چیز در جای خود
جدول شبانه روزی
خیلی مرتب بودند
امروز دیر از خواب بلند شدم
اگر می خواھید شام بیاورید
ده دقیقه به وقت شام مانده است
خدا به ما نعمتی داد
استفاده احسن از اوقات
نظم در برنامه یک روز
می توانم فکر نکنم
برنامه امام تغییر نمی کرد
وقتی چای می بردم
تغییری در برنامه روزانه خود ندادند
نظم امام باور نکردنی است
ورزش را رھا نمی کردند
ھر مرتبه نیم ساعت قدم می زدند
راه رفتن ایشان با ذکر تنظیم می شد
ھر روز قدم می زدند
در ترکیه منظم قدم می زدند
نظم حتی در سلول انفرادی
بعد از نماز صبح قدم می زدند
روزی نیم ساعت روی پشت بام راه می روم
روزی سه بار پیاده روی
ساعت قدم زدن دیر شد
چرا قبل از وقت، مرا می خوانید؟‏