تحول روحی جوانان

خداوند با قلب اینها چه کرده است‏
انگار به حجلۀ عروسی می روند‏