دشمن

تکلیف این مقدس نماها را روشن کنید‏
گذشت را بهتر می دانیم‏
توطئه هایی پشت پرده است‏
روحانیت از بین نمی رود‏
باید مردم را بیشتر آشنا کرد‏