اخلاق

اسلام
از اول مراقب نماز شب بودند‏
متواتر بود‏
آخر شب بر می خاستند‏
بی سر و صدا حرکت می کردند‏
مثل یک سایه بر می خاستند‏
ندیدم ترک بشود‏
گریه های نیمه شب امام هرگز قطع نشد‏
امشب همه بروید‏
نماز شب در مسیر تهران‏
پس از دو ساعت استراحت برخاستند‏
صدای گریه حاج آقاست‏
تقید به نماز شب در جوانی‏
در اوج بیماری نماز شب خواندند‏
هیچوقت ترک نکردند‏
با اینکه نمی توانستند بایستند‏
دستهایشان به آسمان بلند بود‏
از گریه شبانه امام بیدار شدم‏
مثل همیشه برخاستند‏
یک مرتبه زنگ به صدا درآمد‏
یکبار ندیدم سر ساعت بیدار نشوند‏
هوا روشن نشد‏
مکّه کدام طرف است؟‏
پس از کمی استراحت برخاستند‏
در هواپیما نماز شب می خواندند‏
در چهره امام آثار اشک دیده می شد‏
کار هر شب امام است‏
به نماز شب ایستادند‏
به حالت خوابیده نماز شب خواندند‏
با هیچ شب دیگر فرق نکرد‏
حتی بر تخت بیمارستان‏
نماز شب در کودتا‏
دیدنی است نه گفتنی‏
زار زار گریه می کردند‏
قدر بدان‏
سر وقت بیدار می شدند‏
معیار اسلام بود‏
با نفس اماره چه کنم؟ ‏
حتی یکبار اشاره نکردند‏
لازم نیست بدانند‏
اگر می توانی بمان‏