رادیو

استفاده از رادیو‏
شب ها برای شیخ علی دعا می کنم‏