پاسخگویی مسئولان

به احمد بگو تلفن بکند‏
فوراً تحقیق کنید‏
چرا برای مردم توضیح نمی دهند؟‏
فوراً او را اعزام کنید‏
برای آن نامه که نوشتم چه کردید؟‏
انگیزۀ تاسیس بنیاد 15 خرداد‏
به اینها رسیدگی کنید‏
اولین تذکر رسیدگی به فقرا بود‏
هرچه در توان دارید‏
به سخنان پابرهنه ها گوش کنید‏
کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید‏