خدمت به محرومین

آنچه مرا دلخوش می کند‏
در زندان هم به فکر محرومین بودند ‏
من با این مردم کار دارم ‏
حالشان خیلی منقلب شد‏
زمین ها را بین فقرا تقسیم کنید‏
باید ثروت شاه را به خانه تبدیل کنید‏
با دیدن صحنه های فقر گریه می کردند‏
مقدار قابل توجهی کمک کردند‏
اولین تذکر رسیدگی به فقرا بود‏
هرچه در توان دارید‏
به سخنان پابرهنه ها گوش کنید‏
به فکر مردم محروم کردستان بودند‏
درآمد یک روز نفت را به استانهای محروم بدهند‏
همیشه به فکر مستضعفین بودند‏
به محلات جنوب شهر می رفتند‏
خودشان پرده را کنار می زنند‏
حرف شما را قبول دارم ‏
مردم را نرنجانید‏
اگر لازم بود بری ء الذمه می کردند‏
دو سوم مبالغ را در محل مصرف کنید‏
اگر کسی احتیاج داشت ‏
از قشر محروم باشند‏
به افراد نیازمند بدهید ‏
به افراد مستحق هدیه می کردند‏
شرمندۀ مردم مستضعف هستم ‏
درس خواندن برای خدمت به اسلام است‏
اگر بتوانند به هر دو کمک می کنند‏