اهتمام به دعااهتمام به دعاشب یلدای زندگیشب یلدای زندگیوصل جانانوصل جانانهمه نشانی از اوستهمه نشانی از اوستبخوان و پرواز کنبخوان و پرواز کناللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهاآماده کوچ هستی؟آماده کوچ هستی؟اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِدل، یک‌دله کندل، یک‌دله کن عرفان صفحه 2