اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردبه دنبال خودِ خودشبه دنبال خودِ خودشخدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاصبرای مردم ضربتی کار کنیدبرای مردم ضربتی کار کنیدتقوا ملاک است، نه ثروتتقوا ملاک است، نه ثروتارزش انسان به مقام نیستارزش انسان به مقام نیستشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاتذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرامتحان روسای قواامتحان روسای قوا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی