برای مردم ضربتی کار کنیدبرای مردم ضربتی کار کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی