اسلام تقلبیاسلام تقلبیمجاهدات ایرانمجاهدات ایرانانسان سازی انسان سازی روز حسابروز حسابمقاومت همیشگیمقاومت همیشگیپیروزی نزدیک استپیروزی نزدیک استجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندمذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشمی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنندمی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنند اسلام صفحه 2