برای خدابرای خدااسلام تقلبیاسلام تقلبیمجاهدات ایرانمجاهدات ایرانانسان سازی انسان سازی روز حسابروز حسابمقاومت همیشگیمقاومت همیشگیپیروزی نزدیک استپیروزی نزدیک استجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندمذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخش اسلام صفحه 2