اسلام، مکتب تحرکاسلام، مکتب تحرکآبروی اسلامآبروی اسلامقطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هاتفاهم با ظالمتفاهم با ظالممکتب مادی-معنوی اسلاممکتب مادی-معنوی اسلامدفاع از اسلام با جان و مالدفاع از اسلام با جان و مالامروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدامروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدبه رنگ اسلامبه رنگ اسلامذوب شوید در خمینیذوب شوید در خمینی اسلام صفحه 4