پیروزی نزدیک استپیروزی نزدیک استجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندمذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشمی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنندمی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنندقرآن و اسلام مهجور و مظلومندقرآن و اسلام مهجور و مظلومندجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندانتظار اسلام از جوانانانتظار اسلام از جواناناسلام را زنده کردیداسلام را زنده کردیدحق در مقابل باطلحق در مقابل باطل اسلام صفحه 3