ایستاده مثل سروایستاده مثل سروشکوه اسلامشکوه اسلامتحکیم وحدتتحکیم وحدتبرای خدابرای خدااسلام تقلبیاسلام تقلبیمجاهدات ایرانمجاهدات ایرانانسان سازی انسان سازی روز حسابروز حسابمقاومت همیشگیمقاومت همیشگی اسلام صفحه 2