اختلاف ممنوعاختلاف ممنوعسم کشندهسم کشندهقرآن و اسلام مهجور و مظلومندقرآن و اسلام مهجور و مظلومندانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمدست‌های ناپاکدست‌های ناپاکفلسطین در راس مصیبت‌هافلسطین در راس مصیبت‌هاتوحید کلمه در برابر دشمنتوحید کلمه در برابر دشمناتحاد مسلمانان و مستضعفیناتحاد مسلمانان و مستضعفینبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیست وحدت جهان اسلام صفحه 2