مستقل باشیدمستقل باشیداتحاد مسلماناناتحاد مسلماناناختلاف ممنوعاختلاف ممنوعسم کشندهسم کشندهقرآن و اسلام مهجور و مظلومندقرآن و اسلام مهجور و مظلومندانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمانَّ اکرَمَکمْ عِنْدَ اللّهِ اتقیکمدست‌های ناپاکدست‌های ناپاکفلسطین در راس مصیبت‌هافلسطین در راس مصیبت‌هاتوحید کلمه در برابر دشمنتوحید کلمه در برابر دشمن وحدت جهان اسلام صفحه 2